ВАША КОМПАНИЯ
                           
  

О КОМПАНИИ

БУХГАЛТЕРCКИЕ УСЛУГИ

АУДИТ

ПРЕЙСКУРАНТ

ПОЛЕЗНОЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

НОВОСТИ КОМПАНИИЗа матеріалами сайту  ligazakon.ua

Джерело статті: 

Приказ об учетной политике предприятия (пример)

01.01.2011 р. цей довідник приведено у відповідність до норм наказу Мінфіну від 24.09.2010 р. № 1085 (стосовно змін до П(С)БО № 31 «Фінансові витрати»)


НАКАЗ

по _______________________________________________ 
(найменування підприємства)

м. Київ         

                                                     «__» _________ 2011 р.

Про облікову політику підприємства

На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996–XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також з метою дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності наказую:

1. При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовувати норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України.

2. За відсутності необхідних норм у вітчизняних П(С)БО застосовувати аналогічні норми системи міжнародних стандартів фінансової звітності МСБО–МСФЗ (IAS–IFRS) на підставі того, що національні стандарти не можуть суперечити міжнародним.

3. Установити межу суттєвості для:

• окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, – 5 % підсумку всіх активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно;

• окремих видів доходів і витрат – 2 % чистого прибутку (збитку) підприємства;

• проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів – відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості у розмірі 10 % такого відхилення;

• визначення подібних активів – різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не повинна перевищувати 10 %;

• статей фінансової звітності – 500 грн.

4. Установити тривалість операційного циклу для:

• виробництва продукції та надання послуг _______________ – два місяці;

5. Не відображати відстрочені податкові активи й відстрочені податкові зобов'язання у річній фінансовій звітності.

6. При перерахуванні доходів, витрат і грошових коштів, виражених в іноземній валюті, середньозважений валютний курс не застосовувати.

7. Для визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, встановлення строку корисного використання об'єктів та вибору методу нарахування амортизації керуватися наказом Директора.

8. Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість менше 1000 грн., вважати іншими необоротними матеріальними активами.

9. При нарахуванні амортизації основних засобів застосовувати методи амортизації та ліквідаційну вартість:

• для об’єктів основних засобів (крім вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 2 т) – прямолінійний метод;

• для малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів – у розмірі 100 % вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання;

• для інших необоротних матеріальних активів – прямолінійний метод.

10. Проводити переоцінку тих об'єктів основних засобів, залишкова вартість яких відрізняється від їхньої справедливої вартості на дату балансу більше ніж на 15 %.

11. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод.

12. Здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок.

13. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їхнє найменування.

14. У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовувати такі методи їх оцінки:

• середньозваженої собівартості – при відпуску виробничих запасів у виробництво та реалізації готової продукції;

• ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів – при продажу великогабаритних товарів, що мають номер заводу-виготівника;

• за цінами продажу – для товарів, що продаються оптом чи уроздріб.

15. Величину резерву сумнівних боргів розраховувати за методом класифікації дебіторської заборгованості, без застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників.

16. Не створювати резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства та виконання гарантійних зобов'язань.

17. Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, реструктуризацію, виконання зобов'язань за обтяженими контрактами тощо не провадити.

18. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт).

19. В основному виробництві використовувати позамовний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції із застосуванням елементів нормативного

20. Установити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що додаються (додаток 1 до цього наказу).

21. Затвердити перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат, що додаються (додаток 2 до цього наказу).

22. Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

23. Затвердити перелік пов'язаних сторін, що додається (додаток 3 до цього наказу).

24. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Директора підприємства.

Керівник підприємства

_______________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

      


 
© 2009—2014